Onderzoek naar impact

De sociale impact meten is ook voor TAJO van groot belang.  Daarom zijn we in september 2019 wetenschappelijk onderzoek opgestart in samenwerking met de Universiteit Gent en haar geassocieerde hogescholen om de impact van het initiatief te meten bij de jongeren, hun familie en omgeving.

De centrale doelstelling van het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de effecten (op korte-, middellange en langere termijn) van het TAJO-initiatief. Rekening houdend met de diversiteit aan leerlingen die zullen betrokken worden, zal daarbij  worden nagegaan of er sprake is van differentiële effecten afhankelijk van bepaalde achtergrondkenmerken van de leerlingen (e.g., gender, SES, thuistaal, voorafgaandelijk welbevinden op school, schoolmotivatie, …).

We zetten het onderzoek op vanuit een mixed-method design, waarbij kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd worden. De complementariteit van beide onderzoeksmethoden vormt immers een belangrijke meerwaarde. Op basis van kwantitatieve data en cijfergegevens zullen we eerder generaliserende uitspraken kunnen doen over de effectiviteit van het initiatief. Maar aanvullend zullen we tevens via het kwalitatieve luik een meer verdiepend inzicht kunnen verwerven in wat precies de werkzame componenten van het initiatief zijn en welke processen precies in jongeren op gang worden gebracht naar aanleiding van het volgen van TAJO.